Print Friendly and PDF


ภาคผนวก VPA เรื่องคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

ภายใต้ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) EU และประเทศหุ้นส่วนจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ให้สัตยาบันใน VPA แล้ว ภาคผนวกเรื่องคณะกรรมการดำเนินงานร่วมจะบรรยายถึงโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในบางกรณี ฝ่ายต่างๆ ใน VPA ได้ยอมรับว่ากระบวนการให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการนั้นใช้เวลามากและได้จัดตั้งกลไกชั่วคราวขึ้นเพื่อการติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะ กรรมการดำเนินงานร่วมไว้ล่วงหน้า

ใน VPA ที่ไม่ได้รวมภาคผนวกเรื่องคณะกรรมการดำเนินงานร่วม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจะอยู่ในเนื้อหาหลัก

โปรดอ่านเพิ่มเติมในส่วนของ แกะกล่อง VPA เรื่องคณะกรรมการดำเนินงานร่วม

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิด เนื้อหาใน แกะกล่อง VPA เป็นไปตามการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ที่รวบรวมและอธิบายโดยศูนย์อำนวยการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) และด้วยเหตุนี้ ศูนย์อำนวยการจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับคำแนะนำหรือคำถาม กรุณาติดต่อ EU FLEGT Facility ได้ที่: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020