Print Friendly and PDF


ข้อตกลง VPA และการมีธรรมาภิบาล

ในประเทศส่งออกไม้ส่วนใหญ่ การมีธรรมาภิบาลป่าไม้ที่อ่อนแอเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดขนาดและขอบเขตของการทำไม้ผิดกฎหมายข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) มีศักยภาพในการปรับปรุงธรรมาภิบาลป่าไม้ให้ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนในกฎหมาย ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้วยการปรับปรุงการประสานงานเชิงสถาบันและพันธะความรับผิดชอบให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี ไม่มีข้อความเรื่องธรรมาภิบาลที่ใช้เป็นมาตรฐานใน VPA แต่จะขึ้นอยู่กับการถกอภิปรายกันและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียตามลำดับของเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญ โดยจะบรรจุข้อความที่สะท้อนความต้องการของพวกเขาไว้ใน VPA ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลแตกต่างกัน

สำหรับภาครัฐบาลแล้ว ประเด็นที่สำคัญที่สุดอาจเป็นการบังคับใช้กฎหมายและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของภาคป่าไม้ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญอาจเป็นการกำจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากการทำไม้ผิดกฎหมายในขณะที่คงต้นทุนให้ต่ำไว้ สำหรับองค์กรภาคประชาสังคม สิทธิชุมชนและพันธะความรับผิดชอบของรัฐบาลอาจเป็นประเด็นหลัก

การเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายที่บูรณาการอยู่ในกระบวนการ VPA ทั้งหมดจะช่วยให้แต่ละกลุ่มได้แสดงความเห็นของตนและทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อหาทางออกร่วมกันสำหรับความท้าทายด้านธรรมาภิบาล กระบวนการแบบมีส่วนร่วมนั้นโดยรากฐานแล้วมีความแตกต่างจากวิธีการที่รัฐบาลส่วนใหญ่ใช้ในการออกนโยบายและสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและนำไปปฏิบัติ

คุณลักษณะที่ทำให้ VPA มีความพิเศษก็คือการปฏิรูปด้านธรรมาภิบาลนั้นไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ต้องมีจากภายนอกประเทศ หากแต่ได้รับการระบุและพัฒนาภายในประเทศเอง จากนั้นสหภาพยุโรปและประเทศส่งออกไม้จะระบุการปฏิรูปในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิด เนื้อหาใน แกะกล่อง VPA เป็นไปตามการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ที่รวบรวมและอธิบายโดยศูนย์อำนวยการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) และด้วยเหตุนี้ ศูนย์อำนวยการจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับคำแนะนำหรือคำถาม กรุณาติดต่อ EU FLEGT Facility ได้ที่: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020