Print Friendly and PDF


ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ VPA

ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการหรือกิจกรรมใดก็ตาม คือ ประชาชน บริษัท และสถาบันที่ส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากกระบวนการหรือกิจกรรมนั้นๆ ป่าไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาประเทศ ซึ่งหมายความว่านโยบายป่าไม้หนึ่งๆ ย่อมจะมีผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม

ประสบการณ์จากกระบวนการ VPA ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศส่งออกไม้ และ EU ได้แก่ รัฐบาล บริษัทภาคเอกชน องค์กรประชาสังคม ชุมชน และ/หรือ ชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะมีลำดับความสำคัญ ขีดความสามารถ และมุมมองต่อความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ไม้ที่มากมายหลากหลาย ศูนย์กลางความท้าทายในกระบวนการ VPA คือ การเชื่อมความแตกต่างเหล่านี้ และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนในวงกว้าง

ดังนั้น EU จึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้เสียในสหภาพยุโรปและในประเทศหุ้นส่วนมั่นใจว่า VPA มีพลังและเชื่อถือได้

โปรดอ่านเพิ่มเติมได้ที่แกะกล่อง VPA หัวข้อ ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ VPA และผู้มีส่วนได้เสียในสหภาพยุโรป
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิด เนื้อหาใน แกะกล่อง VPA เป็นไปตามการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ที่รวบรวมและอธิบายโดยศูนย์อำนวยการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) และด้วยเหตุนี้ ศูนย์อำนวยการจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับคำแนะนำหรือคำถาม กรุณาติดต่อ EU FLEGT Facility ได้ที่: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020