Print Friendly and PDF


การตรวจสอบที่เป็นอิสระ

การตรวจสอบที่เป็นอิสระเป็นองค์ประกอบบังคับของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อทบทวนและรายงานเกี่ยวกับระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และตรวจสอบว่าองค์ประ กอบต่างๆ ของระบบทำงานได้ดังเช่นบรรยายไว้ใน VPA ดังนั้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระจึงมีส่วนช่วยให้ VPA มีความน่าเชื่อถือ รายงานผู้ตรวจสอบอาจระบุถึงวิธีการต่างๆ สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานร่วมของ VPA ที่จะใช้ปรับปรุงระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

รัฐบาลของประเทศหุ้นส่วน VPA แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระจากการปรึกษาหารือกับสหภาพยุโรปผ่านกระบวนการที่ได้บรรยายไว้ในภาคผนวกของ VPA เรื่องการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ภาคผนวกนี้ทำให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นอิสระจากองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ VPA ทุกฉบับที่ได้รับการลงนามจะต้องมีการตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบอาชีพที่ทำงานตามมาตรฐานนานาชาติ (ISO)

ภาคผนวกของ VPA เรื่องการตรวจสอบที่เป็นอิสระจะกำหนดขอบเขตงานสำหรับผู้ตรวจสอบอิสระ รวมถึงเวลาและวิธีการที่ผู้ตรวจสอบจะเข้าทำงานและเขียนรายงาน

บทบาทของผู้ตรวจสอบ

บทบาทของผู้ตรวจสอบในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน โดยอาจรวมถึง

 • การประเมินทุกแง่มุมของ ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้เพื่อตรวจสอบว่าระบบนั้นทำหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ใน VPA
 • ระบุถึงข้อบกพร่องในระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
 • การประเมินประสิทธิผลของมาตรการแก้ไขต่างๆ
 • การประเมินว่าการจัดการข้อมูลนั้นช่วยในการตัดสินใจออกใบรับรอง FLEGT อย่างถูกต้องหรือไม่
 • การประเมินขั้นตอนของ EU สำหรับการอนุญาตให้ไม้ที่มีใบรับรองเข้าสู่ตลาด EU
 • การประเมินว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย
 • การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจพิสูจน์
 • การประเมินว่าการรายงานเรื่องฝ่าฝืนกฎหมายของหน่วยงานผู้มีอำนาจตรงประเด็นเพียงใด
 • การประเมินการทำงานของกลไกการจัดการข้อร้องเรียนที่ครอบคลุมถึงการร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการนำระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายไปปฏิบัติและ/หรือกิจกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระต่างๆ
 • การประเมินระบบการติดตามไม้ระหว่างการขนส่งที่ใช้งานอยู่
 • การตรวจสอบข้ามในประเทศหุ้นส่วน VPA เกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ที่ส่งมาที่ EU กับข้อมูลที่ EU มีอยู่เกี่ยวกับใบรับรอง FLEGT ที่ได้รับ

บทบาทสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ตรวจสอบอิสระจะหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ได้รับผลกระทบจากระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ VPA บางฉบับจะระบุอย่างชัดเจนว่าองค์กรภาคประชาสังคมสามารถและควรที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบอิสระในเชิงรุก บาง VPA ยังได้สร้างบทบาทให้กลุ่มประชาสังคมเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระ โปรดดูกล่อง ‘การตรวจสอบที่เป็นอิสระเปรียบเทียบกับการสังเกตการณ์โดยอิสระ'

การตรวจสอบที่เป็นอิสระเปรียบเทียบกับการสังเกตการณ์โดยอิสระ

VPA บางฉบับยอมรับบทบาทของผู้สังเกตการณ์อิสระเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่เป็นอิสระซึ่งบังคับไว้ ส่วนที่แตกต่างจากการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่เป็นอิสระ คือผู้ตรวจสอบอิสระ ไม่ต้องตรวจติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับป่าไม้หรือประเมินว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ผู้ตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ทั้งหมดและความสามารถของระบบในการทำหน้าที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเกตการณ์ที่เป็นอิสระ โปรดดูที่หมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อ การติดตามกระบวนการ VPA

ความถี่ของการตรวจสอบและรายงาน

EU และประเทศหุ้นส่วน VPA ตกลงยินยอมในเรื่องความถี่ของการตรวจสอบระหว่างการเจรจา จนถึงปัจจุบัน VPA ส่วนใหญ่ระบุว่าการตรวจสอบจะเกิดขึ้นอย่างน้อยทุกหกเดือนเมื่อประเทศหุ้นส่วนอยู่ระหว่างการเตรียมออกใบรับรอง FLEGT หลังจากที่การออกใบรับรอง FLEGT เริ่มต้นขึ้น การตรวจสอบจะดำเนินการปีละครั้ง ผู้ตรวจสอบอาจทำการสุ่มตรวจด้วย นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบจะส่งรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานร่วมที่ EU และประเทศหุ้นส่วน VPA จัดตั้งขึ้น สรุปของรายงานต่างๆ จะเผยแพร่สู่สาธารณะ

โปรดดูที่หมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อ ภาคผนวกของ VPA เรื่องการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

หมายเหตุเรื่องชื่อ

บาง VPA จะเรียกการตรวจสอบที่เป็นอิสระในชื่ออื่น กานาเรียกการตรวจสอบที่เป็นอิสระว่า ‘independent monitoring (การตรวจติดตามที่เป็นอิสระ)' ในขณะที่อินโดนีเซียจะเรียกว่า ‘periodic evaluation (การประเมินตามคาบเวลา)' แต่ไม่ว่าชื่อจะแตกต่างกันอย่างไร แต่หลักการต่างๆ ยังคงเหมือนกัน
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิด เนื้อหาใน แกะกล่อง VPA เป็นไปตามการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ที่รวบรวมและอธิบายโดยศูนย์อำนวยการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) และด้วยเหตุนี้ ศูนย์อำนวยการจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับคำแนะนำหรือคำถาม กรุณาติดต่อ EU FLEGT Facility ได้ที่: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020