Print Friendly and PDF


โครงสร้างการเจรจาระดับชาติในกานา

คณะกรรมการกำกับการทำงาน

คณะกรรมการกำกับการทำงานทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการ VPA และพัฒนาจุดยืนในการเจรจาผ่านการพูดคุยปรึกษาหารือกับตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกของคณะกรรมการกำกับการทำงานประกอบด้วย

รัฐบาล: ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงต่างๆ แปดคน

ภาคเอกชน: ตัวแทนสองคนจาก Ghana Timber Millers Organization

ภาคประชาสังคม: ตัวแทนสองคน (หนึ่งคนจาก Forest Watch Ghana และอีกหนึ่งคนเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมในวงกว้าง)

คณะทำงาน

คณะทำงานด้านเทคนิคสี่คณะจะให้คำแนะนำในองค์ประกอบการเจรจา VPA ดังต่อไปนี้

  • คำนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย
  • ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
  • การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม
  • ตลาดภายในประเทศ

คณะทำงานคณะที่ห้าจะรวบรวมคำแนะนำของกลุ่มอื่นๆ เพื่อสร้างกรอบการทำงานที่สอดคล้องกัน

คณะทำงานแต่ละคณะจะมีตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียสามกลุ่มหลัก (รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม)

สำนักเลขาธิการของ VPA

สำนักเลขาธิการของ VPA จะมีหน้าที่ในการประสานงานและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่กระบวนการ VPA โดยจะประกอบด้วยบุคลากรสามคนจากคณะกรรมาธิการป่าไม้ ซึ่งให้สถานที่แก่สำนักเลขาธิการของ VPA

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิด เนื้อหาใน แกะกล่อง VPA เป็นไปตามการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ที่รวบรวมและอธิบายโดยศูนย์อำนวยการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) และด้วยเหตุนี้ ศูนย์อำนวยการจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับคำแนะนำหรือคำถาม กรุณาติดต่อ EU FLEGT Facility ได้ที่: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020