Print Friendly and PDF


ภาคผนวกของ VPA เรื่องมาตรการประกอบ

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) หลายฉบับได้รวมภาคผนวกเรื่องมาตรการประกอบซึ่งจะบรรยายถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ระบุว่ามีความจำเป็นในการนำ VPA ไปปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์

ภาคผนวกเรื่องมาตรการประกอบจะรวมมาตรการต่างๆ ที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือไม่ ดังนั้นภาคผนวกเรื่องมาตรการประกอบ จะช่วยให้รัฐบาลของประเทศหุ้นส่วน VPA กำหนดกรอบความต้องการของตนและช่วยให้ผู้บริจาคมีเป้าหมายในการให้การสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า VPA จะยอมรับในความต้องการด้านการสนับสนุนด้านการเงินของประเทศหุ้นส่วนเพื่อปรับปรุงระบบและขีดความสามารถ แต่ VPA มิได้บังคับให้สหภาพยุโรปต้องให้การสนับสนุนด้านการเงิน ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงระบบและขีดความสามารถอาจมาจากช่องทางปกติของการพัฒนาแทน สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก EU มีเครื่องมือทางกฎหมายอยู่แล้วซึ่งจะให้แนวทางในการใช้และจัดสรรความช่วยเหลือด้านการพัฒนา VPA จะให้คำแนะนำฝ่ายต่างๆ ในการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่เหล่านี้

มาตรฐานประกอบอาจรวมถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแกะกล่อง VPA

เนื้อหาและภาคผนวกของ VPA
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิด เนื้อหาใน แกะกล่อง VPA เป็นไปตามการถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ที่รวบรวมและอธิบายโดยศูนย์อำนวยการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU FLEGT Facility) และด้วยเหตุนี้ ศูนย์อำนวยการจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับคำแนะนำหรือคำถาม กรุณาติดต่อ EU FLEGT Facility ได้ที่: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020