Print Friendly and PDF


ໂຄງສ້າງການເຈລະຈາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໄລບີເລຍ

ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນຳ

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຂອງລັດຖະບານຈຳນວນເກົ້າທ່ານ, ຕົວແທນຂອງພາກເອກະຊົນຈຳນວນສາມທ່ານ, ຕົວແທນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຈຳນວນສີ່ທ່ານ ແລະ ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນຈຳນວນເຈັດທ່ານ.

ຄະນະກຳມະການເຈລະຈາ

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການເຈລະຈາປະກອບດ້ວຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ, ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານຈຳນວນເກົ້າທ່ານ, ຕົວແທນຂອງພາກເອກະຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທ່ານ ແລະ ຕົວແທນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຈຳນວນໜຶ່ງທ່ານ.

ເວທີຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ໂຄງສ້າງຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ ສະມາຄົມຜູ້ຄ້າໄມ້ຂອງປະເທດໄລບີເລຍ; ສະມາຄົມຜູ້ຕັດໄມ້ຂອງປະເທດໄລບີເລຍ

ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ: ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທີ່ລວມໂຕກັນເປັນກຸ່ມສຳລັບປະເທດໄລບີເລຍ (ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຈຳນວນ 24 ອົງການຈັດຕັ້ງ)

ຊຸມຊົນ: ປະກອບດ້ວຍຫ້າເວທີທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ 15 ຫາ 20 ຊຸມຊົນ
 

ຂໍສະຫງວນສິດໃນການນຳໃຊ້. ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນອີງຕາມບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບປະການທີ່ EU FLEGT Facility ໄດ້ເກັບກ່ຽວ ແລະ ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕົກເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການດັ່ງກ່າວແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. ສຳລັບຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມຕ່າງໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ EU FLEGT Facility ໄດ້ທີ່ອີເມວ: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2020